Praca bez barier > Rekrutacja

Rekrutacja

Projekt skierowany jest do 570 osób dorosłych. Uczestnicy projektu powinni spełniać następujące kryteria (dotyczy momentu przystąpienia do projektu):

• miejsce zamieszkania (zgodnie z Kodeksem Cywilnym), pracy lub nauki: teren województwa podkarpackiego
• wiek: 25 lat i więcej
• wykształcenie: maksymalnie średnie (nie dotyczy osób w wieku 50+)
• brak zatrudnienia przez okres co najmniej 6 ostatnich miesięcy przed przystąpieniem do projektu ( nie dotyczy osób posiadających status osoby niepełnosprawnej)
• chęć (z własnej inicjatywy) zdobycia, podniesienia, uzupełniania umiejętności i kompetencji w zakresie języka angielskiego.

UWAGA: Aby uczestniczyć w projekcie, należy spełnić łącznie wszystkie ww. kryteria!

Jesteś zainteresowany uczestnictwem? Skontaktuj się z nami!

Przed dokonaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie.

Dokumenty wymagane od Kandydatów na etapie rekrutacji:
• formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie kryteriów grupy docelowej,
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (kopia) – o ile dotyczy,
• ankieta potrzeb w zakresie nauki języka angielskiego,
• oświadczenie o braku znajomości język angielskiego lub wypełniony test kompetencji lub certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie A2,
• zaświadczenie o statusie osoby bezrobotnej z urzędu pracy lub oświadczenie o braku zatrudnienia od osoby bezrobotnej niezarejestrowanej w urzędzie pracy.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i dostępne są w zakładce DO POBRANIA »  oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
• dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem do Biura Projektu:
ul. Al. Rejtana 53, pok. 403, 35-326 Rzeszów
lub
• wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@angielskibezbarier.pl

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących:
• kobiety – 5 pkt
• osoby nieposiadające znajomości języka angielskiego – 10 pkt

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów za kryteria premiujące.

Jeśli we  wskazanym terminie nie zostanie zrekrutowanych 570 osób spełniających kryteria grupy docelowej, rekrutacja zostanie przedłużona.